واتر تراپ و میکروتراپ چیست و چگونه کار میکند؟

تولیدمیکرو تراپ و واتر تراپ (تله آبگیر)+ اصفهان شیراز یزد شهرکرد
میکرو تراپ تولید کننده میکرو تراپ+حذف رطوبت از خط تولید

میکرو تراپ آخرین مرحله برای حذف ذرات احتمالی وروغن در هوای فشرده خروجی کمپرسورها میباشد وبعد از درایر قرار میگیرد . این فیلتر با دقت 1%میکرون ذرات روغن خروجی ناشی از درایر ها را جذب میکندودر نهایت در خروجی میکرو تراپ هوایی عاری از روغن و رطوبت را خواهیم داشت .
  واترتراپ (تله آبگیر):
تولید کننده واترتراپ+حذف رطوبت از خط تولید

جهت جداسازی قطرات درشت آب مخلوط در هوای خروجی کمپرسور از WATER TRAP استفاده می کنند .تخلیه آب واترتراپ بوسیله شیر برقی اتوماتیک یا دستی انجام میگیرد.

تجهیزات جانبی خط هوای فشرده