قطعات مصرفی

قطعات مصرفی کمپرسور های اسکرو شامل کلیه قطعاتی است که باید بین 1000تا 1500ساعت تعویض گردد.این تفاوت ساعت کارکرد به میزان آلودگی محیط ، کیفیت قطعات مصرفی و مهمتراز همه روغن مصرفی کمپرسور میباشد . با مصرف روغن مخصوص کمپرسور می توانید دوره تعویض قعات مصرفی را تا 3000ساعت افزایش دهید . یعنی توقف خط یک بار بجای 3بار، پرداخت فقط یک اجرت سرویس بجای سه اجرت پرداخت یک بار هزینه قطعات بجای سه بارو نهایتا عمر مفید تر ارند کمپرسور (اطلاعات بیشتر جهت روغن مخصوص کمپرسوررا اینجا ببینید ). برنامه زمانبندی تعویض کلیه قطعات مصرفی و اصلی کمپرسورهمراه با نکات آموزشی نگه داری کمپرسور را در کانال تلگرام هلیس کمپرسور به آدرس https://telegram.me/helicecompressorisfahan دریافت نمائید.

قطعات مصرفی کمپرسورها شامل :فروش فیلتر هوا فیلتر سپراتور
فیلتر هوا کمپرسور
فیلترروغن کمپرسور
فیلتر سپراتورکمپرسور+ واشر
روغن مخصوص کمپرسور اسکرو
تسمه کمپرسور اسکرو
فیلتر ورودی کمپرسورهای اسکرو
قابل توضیح است شرکت کمپرسور سازی هلیس کلیه قطعات مربوط به کمپرسورهای همکاران ،کمپرسورهای استوک،کمپرسورهای فاقد نمایندگی خدمات در ایران را تامین میکند .
 

تجهیزات جانبی خط هوای فشرده