میکرو فیلترها

میکرو فیلتر المنت

گردو غبار و روغن موجود در هوای فشرده خروجی باعث سایش ، زنگ زدگی و ایجاد خسارات زیادی به دستگاههای پنوماتیکی می گردد .
بنابراین مهمترین واحد طراحی در قسمت پنوماتیک هر کارخانه فیلتراسیون (LINE FILTER ) می باشد .
هوای خروجی ار کمپرسور.با عبور ازالمنت میکرو فیلترهای اولیه و ثانویه تا سقف سه هزارم PPM عاری از ناخالصی ها می گردد.
المنت میکرو فیلتر اولیه تا 1میکرون باعث جذب ذرات دود ،بو ،روغن و گردو غبار میگردد.
المنت میکرو فیلتر ثانویه(piri filter) تا 01/0میکرون باعث جذب ذرات دود ،بو ،روغن و گردو غبار میگردد.
المنت میکرو فاینال فیلتر اولیه تا 30/0میکرون باعث جذب ذرات دود ،بو ،روغن و گردو غبار میگردد.
المنت میکرو فیلتر سیلیکونی تا 1میکرون باعث جذب ذرات دود ،بو ،روغن و گردو غبار میگردد.
 
 
درایرتبریدی،درایر جذبی،دسیکانت،درایر یخچالی،خشک کن ،آلومینیوم اکتیو،سیلیکاژل،مورکولارسیو،رطوبت گیر،فیلتراسیون،المنت،Dryer،
میکرو فیلترداست،پری فیلتر،،element،فروشنده ،راهنمای خرید،اصفهان ،فروش، خریدار، نمایندگی، پنوماتیک ،نمایندگی ،نماینده ،تولید کننده

تجهیزات جانبی خط هوای فشرده