درایر جذبی

درایر جذبی آلومینیوم اکتیو دسیکانت

 هوای فشرده خروجی از کمپرسورها ، حاوی قطرات قابل توجهی از بخار آب ، روغن و ... می باشد .وجود این ناخالصی ها منجر به اکسیداسیون و خوردگی شده و خسارات قابل توجهی به ماشین آلات وارد می سازد.جهت جلوگیری از این اتفاق استفاده از درایرها پیشنهاد میگردد.
 
مزایای درایرجذبی ( دسیکانت ) :فروش آلومینیوم اکتیو درایر جذبی
  مناسب ترین خشک کن برای مناطق سردسیر ( دارای نقطه شبنم 40- درجه سانتی گراد )
  دارای سه میکروفیلتر جانبی اولیه وثانویه و فاینال فیلتر(داست فیلتر) میباشد
  دارای هوایی خشک و متناسب برای صنایعی چون صنایع غذایی و دارویی – پروسه کنترل تجهیزات و ابزار دقیق 
  این نوع درایرها با استفاده از مواذ جاذب رطوبت مثل آلومینیوم اکتیو ،سیلیکاژل و مورکولارسیو هوای فشرده را خشک میکنند. 
کمپرسورسازی هلیس  آمادگی خود را جهت تامین انواع مواد جاذب رطوبت از جمله مورکولارسیو ،آلومینیوم اکتیو و سیلیکاژل اعلام میدارد .

تجهیزات جانبی خط هوای فشرده